Søknadsfrist: fredag 01 mars 2019

Logg inn eller registrer deg nederst på siden for å søke.
×

[scroll down for english]

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) støtter kunstprosjekter og kunstnerisk arbeid i Nord-Norge. Som en del av vårt arbeid deler vi i 2019 ut prosjektmidler til frie og uavhengige kunstprosjekter i det offentlige rom, og til tiltak som bidrar til å styrke den offentlige kunstens plass i Nord-Norge. Alle prosjekter skal være initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere, og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Vi ønsker spesielt å støtte prosjekter med en eller flere av følgende egenskaper:
– prosjekter som foregår på steder og i offentlige rom der det er lite kunst fra før
– prosjekter som bidrar til utvikling av kompetanse og deling av kunnskap
– offentlige arrangementer som bidrar til å involvere det allmenne publikum, offentlige myndigheter og private aktører
– utvikling av skisser og planer for større prosjekter knyttet til konkrete steder
– prosjekter som omfatter spesielt langvarige kunstneriske prosesser og forarbeid

For søknader som er mer orientert mot langvarige prosesser og forarbeid er det et krav at prosjektet resulterer i et sluttprodukt. Støtten kan gis til prosjekter som er initiert av enkeltkunstnere eller kunstnergrupper. Tilskuddet gis som del- eller helfinansiering. Kunstner(ne) har selv ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. NNKS deler ut totalt NOK 300.000. Midlene vil bli fordelt på 3-6 prosjekter. Mottakere vil få midlene delt ut i to omganger: første del etter at avtale er inngått, andre del etter endt prosjekt og innlevert sluttrapport med regnskap.

Krav til søker og søknad
– Søker må være kunstner med tilknytning til billedkunst- og/eller kunsthåndverksfeltet
– Prosjektet må finne sted i Nordland, Troms eller Finnmark, men søker må ikke ha bostedsadresse i regionen
– Prosjektet må starte opp senest 31.12.2019 og avsluttes i 2020

I all informasjon og publisert materiale knyttet til prosjektet skal det framgå at Nordnorsk kunstnersenter har støttet prosjektet. Deler av prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Søknaden skal inneholde:
– Prosjektskisse som inkluderer en enkel budsjettoppstilling med inntekter, søknadssum og kostnader i balanse (maks 5000 tegn)
– Presentasjon av / cv for søker(e) (maks 5000 tegn)
– Dokumentasjon / illustrasjoner som er relevant for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til video- og lydfiler. (Lastes opp i søknadsportal)
– Dersom søker er en gruppe skal én person oppgis som prosjektansvarlig

Søknadsfrist er 1. mars 2019

Søknaden må leveres gjennom kunstnersenterets søknadsportal på nnks.no (Registrer og/eller logg inn nederst på denne siden. Hvis du er registrert bruker på nnks.no kan du logge inn med passord og brukernavn du allerede har.)

Illustrasjonsfoto: Fra prosjektet Var Berøring/Gentle Touch på Magerøya i Finnmark av Sigfrid Hernes og Gunn Harbitz. Prosjektet fikk støtte i 2017, og ble gjennomført i 2018. Foto: Sigrid Hernes.
________________________________________

Funding for public art projects from North Norwegian Art Centre

North Norwegian Art Centre supports art projects and artist’s work in the region of Northern Norway. As a part of our activities in 2019, we support independent art projects in public spaces, and initiatives that can help to strengthen the position of public art in Northern Norway. All projects are to be initiated by artists. To be eligible for support applicants have to be professional artists working in the field of visual arts, and the project has to take place in the region of Northern Norway.

Priority will be to:
– projects taking place in public spaces in areas where there is little activity in the art field
– projects which can contribute to the development of competence and the sharing of knowledge
– public events which can contribute to engage a broad public, public authorities and private operators
– the development of sketches and plans connected to specific places
– projects based on long-term artistic processes and/or research

For applications oriented more towards long-term processes, a clear result should be described. Single artists and groups of artists might apply. Recipients are fully responsible for conducting the project. A total of NOK 300.000 will be distributed in this application round. 3-6 projects will receive funding. The funding will be paid in two installments: the first after the agreement is accepted and signed, the second after submitting the final report.

Who might apply? Where and when should the project take place?
– Applicant must be an artist working in the field of visual arts
– The project has to take place in the region of Northern Norway (i.e. the counties of Finnmark, Troms and Nordland), but the applicant does not have to be a resident
– The project’s activities have to start up at the latest by the end of 2019. The project must be finalised at the latest by the end of 2020.

In all information and published material related to the project it should be stated that North Norwegian Art Centre has supported the project. Parts of the funding is delegated from The Relief Fund for Visual Artists (Bildende Kunstneres Hjelpefond)

The application has to include:
– Project description, including budget with income and expenses (max. 5000 characters)
– Amount applied from the North Norwegian Art Centre
– Resume/cv for applicant(s)
– Documentation/illustrations relevant for the project description: 8 pictures and links to video- and sound files
– If applicant is a group, one person should be appointed as responsible for the project

The application must be submitted through North Norwegian Art Centre’s electronic application system on nnks.no (Register and/or log in below.)
Deadline is March 1 2019

Image: From the project Gentle Touch at Magerøya in Finnmark, by Sigfrid Hernes and Gunn Harbitz. The project was supported by NNKS in 2017, and was implemented in 2018. Photo: Sigrid Hernes.

Logg inn med passord og brukernavn du har fått fra NNKS.
Hvis du ikke er registrert bruker må du først registrere deg.