Søknadsfrist: fredag 15 april 2016

Logg inn eller registrer deg nederst på siden for å søke.
×

[scroll down for english]

Utlysning: prosjektmidler fra Nordnorsk kunstnersenter

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) støtter kunstprosjekter og kunstnerisk arbeid i Nord-Norge. Som en del av vårt arbeid deler vi ut prosjektmidler til frie og uavhengige prosjekter initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Vi ønsker spesielt å støtte prosjekter med en eller flere av følgende egenskaper:
• prosjekter med andre uttrykksformer, prosesser og metoder enn den tradisjonelle galleriutstillingen
• prosjekter som omfatter spesielt langvarige kunstneriske prosesser og forarbeid
• prosjekter som foregår på steder der det er lite kunst

Dette utelukker ikke at midlene kan tildeles prosjekter som foregår i gallerier eller museer. For søknader som er mer orientert mot langvarige prosesser og forarbeid er det et krav at prosjektet resulterer i et sluttprodukt. Støtten kan gis til prosjekter som er initiert av enkeltkunstnere eller kunstnergrupper. Tilskuddet gis som del- eller helfinansiering. Kunstner(ne) har selv ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Midlene vil bli fordelt på 2-4 prosjekter. Mottakere vil få midlene delt ut i to omganger: første del etter at avtale er inngått, andre del etter endt prosjekt og innlevert sluttrapport med regnskap.

Krav til søker og søknad

• Søker må være kunstner med tilknytning til billedkunstfeltet
• Prosjektet må finne sted i Nordland, Troms eller Finnmark, men søker må ikke ha bostedsadresse i regionen
• Prosjektet må starte opp senest 31.12. 2016 og avsluttes i 2017

I all informasjon og publisert materiale knyttet til prosjektet skal det framgå at Nordnorsk kunstnersenter har støttet prosjektet.

Søknaden skal inneholde:

• Prosjektskisse som inkluderer en enkel budsjettoppstilling med inntekter og kostnader i balanse (maks 5000 tegn)
• Søknadssum
• Presentasjon av / cv for søker(e) (maks 5000 tegn)
• Dokumentasjon / illustrasjoner som er relevant for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til video- og lydfiler. (Lastes opp i søknadsportal)
• Dersom søker er en gruppe skal én person oppgis som prosjektansvarlig

Søknadsfrist er 15. april 2016
Søknaden må leveres gjennom kunstnersenterets søknadsportal på nnks.no

Illustrasjonsfoto: Joar Nango og Sigbjørn Skåden mottok støtte fra NNKS i 2013

________________________________________

Apply for project funding from North Norwegian Art Centre

North Norwegian Art Centre supports art projects and artist’s work in the region of Northern Norway. As a part of our activities we support independent projects initiated by artists. To be eligible for support applicants have to be professional artists working within the field of visual arts and the project have to take place in the region of Northern Norway.

Priority will be given to projects that are:
• using other forms of expression, processes and methods than the traditional gallery exhibition
• based on long term artistic processes and/or research
• taking place in areas where there is little activity in the art field

This does not exclude the funding of projects taking place in galleries or museums. For applications oriented more towards long-term processes, a clear result should be described. Artists and groups of artists might apply. Recipients are fully responsible for conducting the project. 2-4 projects will receive funding. The funding will be paid in two installments: the first after the agreement is acccepted and signed, the second after submitting the final report.

Who might apply? Where and when should the project take place?

• Applicant must be an artist working in the field of visual arts
• The project have to take place within the region of Northern Norway (i.e. the counties of Finnmark, Troms and Nordland)
• The project’s activities have to start up at the latest by the end of 2016. The project must be finalised at the latest by the end of 2017

In all information and published material related to the project it should be stated that North Norwegian Art Centre has supported the project.

The application have to include:

• Project description including budget with income and expenses (max. 5000 characters)
• Amount applied from the North Norwegian Art Centre
• Resume / cv for applicant(s)
• Documentation / illustrations relevant for the project description: 8 pictures and links to video- and sound files.
• If applicant is a group one person should be appointed as responsible for the project

The application must be submitted through North Norwegian Art Centres electronic appliction system on nnks.no

Deadline is April 15. 2016

Illustration: Joar Nango and Sigbjørn Skåden received support from NNKS in 2013

Logg inn med passord og brukernavn du har fått fra NNKS.
Hvis du ikke er registrert bruker må du først registrere deg.