Søknadsfrist: torsdag 01 mars 2018

Logg inn eller registrer deg nederst på siden for å søke.
×
Foto: fra prosjektet Devil´s Apron med Kåre Grundvåg og Trond Ansten, som fikk støtte i 2017. Stillbilde fra filmen Devil´s Apron A journey in seaweed, punk and brewing in the north.

[please scroll down for english]

SØK PROSJEKTMIDLER FRA NORDNORSK KUNSTNERSENTER

NB! Enkelte søkere opplever problemer med søknadsportalen. Har du problemer med innlogging eller innsending: send søknaden som en pdf eller wordfil til post@nnks.no med «søknad prosjektmidler» i emnefeltet.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) støtter kunstprosjekter og kunstnerisk arbeid i Nord-Norge. Som en del av vårt arbeid deler vi ut prosjektmidler til frie og uavhengige prosjekter initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Vi ønsker spesielt å støtte prosjekter med en eller flere av følgende egenskaper:

prosjekter med andre uttrykksformer, prosesser og metoder enn den tradisjonelle galleriutstillingen

prosjekter som omfatter spesielt langvarige kunstneriske prosesser og forarbeid

prosjekter som foregår på steder der det er lite kunst

Likevel utelukkes det ikke at midlene kan tildeles prosjekter som foregår i gallerier eller museer. For søknader som er mer orientert mot langvarige prosesser og forarbeid er det et krav at prosjektet resulterer i et sluttprodukt. Støtten kan gis til prosjekter som er initiert av enkeltkunstnere eller kunstnergrupper. Tilskuddet gis som del- eller helfinansiering. Kunstner(ne) har selv ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. NNKS deler ut totalt NOK 200.000. Midlene vil bli fordelt på 2-4 prosjekter. Mottakere vil få midlene delt ut i to omganger: første del etter at avtale er inngått, andre del etter endt prosjekt og innlevert sluttrapport med regnskap.

Krav til søker og søknad,

Søker må være kunstner med tilknytning til billedkunst- og/eller kunsthåndverksfeltet

Prosjektet må finne sted i Nordland, Troms eller Finnmark, men søker må ikke ha bostedsadresse i regionen

Prosjektet må starte opp senest 31.12.2018 og avsluttes i 2019

I all informasjon og publisert materiale knyttet til prosjektet skal det framgå at Nordnorsk kunstnersenter og Bildende Kunstneres Hjelpefond har støttet prosjektet.

Deler av prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Søknaden skal inneholde:

Prosjektskisse som inkluderer en enkel budsjettoppstilling med inntekter og kostnader i balanse (maks 5000 tegn)

Søknadssum

Presentasjon av / cv for søker(e) (maks 5000 tegn)

Dokumentasjon / illustrasjoner som er relevant for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til video- og lydfiler. (Lastes opp i søknadsportal)

Dersom søker er en gruppe skal én person oppgis som prosjektansvarlig

Søknadsfrist er 1. mars 2018
Søknaden må leveres gjennom kunstnersenterets søknadsportal på nnks.no (Registrer og/eller logg inn nederst på denne siden. Hvis du er registrert bruker på nnks.no kan du logge inn med passord og brukernavn du allerede har.)

________________________________________

Apply for project funding from North Norwegian Art Centre

NB! Some applicants are experiencing problems. The application can be submitted as a pdf or word file sent to post@nnks.no with «application prosjektmidler» written in the subject field.

North Norwegian Art Centre supports art projects and artist’s work in the region of Northern Norway. As a part of our activities we support independent projects initiated by artists. To be eligible for support applicants have to be professional artists working within the field of visual arts, and the projects have to take place in the region of Northern Norway.

Priority will be given to projects that are:

using other forms of expression, processes and methods than the traditional gallery exhibition

based on long term artistic processes and/or research

taking place in areas where there is little activity in the art field

This does not exclude the funding of projects taking place in galleries or museums. For applications oriented more towards long-term processes, a clear result should be described. Artists and groups of artists might apply. Recipients are fully responsible for conducting the project. A total of NOK 200.000 will be distributed in this application round. 2-4 projects will receive funding. The funding will be paid in two installments: the first after the agreement is acccepted and signed, the second after submitting the final report.

Who might apply? Where and when should the project take place?

Applicant must be an artist working in the field of visual arts

The project has to take place within the region of Northern Norway (i.e. the counties of Finnmark, Troms and Nordland)

The project’s activities have to start up at the latest by the end of 2018. The project must be finalised at the latest by the end of 2019.

In all information and published material related to the project it should be stated that North Norwegian Art Centre and Bildende Kunstneres Hjelpefond has supported the project.

Bildende Kunstneres Hjelpefond has supported part of the grant.

The application has to include:

Project description including budget with income and expenses (max. 5000 characters)

Amount applied from the North Norwegian Art Centre

Resume / cv for applicant(s)

Documentation / illustrations relevant for the project description: 8 pictures and links to video- and sound files

If applicant is a group, one person should be appointed as responsible for the project

The application must be submitted through North Norwegian Art Centres electronic appliction system on nnks.no (Register and/or log in below.)

Deadline is March 1. 2018

Logg inn med passord og brukernavn du har fått fra NNKS.
Hvis du ikke er registrert bruker må du først registrere deg.