Søknadsfrist: torsdag 30 august 2018

Logg inn eller registrer deg nederst på siden for å søke.
×

[scroll down for english text]

Mentorordning for nyutdannede kunstnere

Søknadsfrist 30. august 2018

 

Hva er det?

Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner og en etablert kunstner – en mentor. Mentoren skal fungere som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer. Programmet foregår gjennom ett år, og gir muligheter for reiser og møter. Hensikten er ikke at dette skal være en assistentordning.

Hvordan velges kandidatene ut?

Det er de nyutdannede kunstnerne som søker til ordningen. Fire nyutdannede kunstnere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader. En jury vil ut fra de utvalgte kunstnernes interesser og motivasjon koble dem sammen med en mentor. Mentorene i programmet vil være kunstnere med tung erfaring og allsidig utstillingsvirksomhet fra ulike institusjoner i Norge og utlandet. De vil ha en innretning på sitt kunstnerskap som er interessant i forhold til søkerens egen praksis, og de vil være sterkt motivert for å delta i programmet. Sammensetningen av parene vil foregå i dialog mellom jury, søker og mentor.

Juryen har medlemmer fra blant andre Unge Kunstneres Samfund, Lofoten Internasjonale Kunstfestivals kunstneriske råd og Nordnorske Bildende Kunstnere.

De fire kunstnerne vil også bli invitert til en årlig samling initiert av Nordnorsk kunstnersenter.

Programmet vil i første omgang løpe over tre år, med årlig utlysning.

Hvem kan søke?

Kunstnere som har avsluttet utdannelsen de seneste tre år og som bor og arbeider i Norge kan søke. Kun kunstnere fra det visuelle kunstfeltet kan søke.

Søknaden skal inneholde:

    • søknadsbrev som beskriver motivasjon for å delta i ordningen, hva du forventer å få ut av programmet (maks 4000 tegn med mellomrom)
    • beskrivelse av kunstnerisk praksis og interesser og relevant cv (maks 4000 tegn med mellomrom)
    • relevant billedmateriale som dokumenterer egen praksis (maks 8 foto med billedtekster, film og lydfiler legges ved som lenker i søknaden)

Søknaden leveres gjennom NNKS sin elektroniske søknadsportal på old.nnks.no

Søknadsfrist: 30. august 2018

Les om tidligere og nåværende deltakere i mentorprogrammet.

Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.

Foto: Ananda Serné, Echoists of the Takase River, video still, 2016. Serné deltar i mentorprogrammet.


Mentor program for recent art graduates

Application deadline: August 30th 2018

 

What does the program entail?

The arrangement couples a recent art graduate with an established artist – a mentor. The mentor will work as an advisor, conversational partner, and one who shares his or her work experience. The program lasts for the duration of a year and allows for travels and meetings. The program is not to be used as an assistant arrangement.

How will the candidates be selected?

The recent art graduates apply for the programme. Four candidates will be selected on the basis of the applications received. Taking into account the selected artists’ interests and motivations, a jury will put them in connection with a mentor. This will happen in the form of dialogues between the jury, the applicant and the mentor.

The jury consists of members from Unge Kunstneres Samfund, Lofoten International Art Festival’s artistic advisory board, and Nordnorske Bildende Kunstnere.

The four artists will also be invited to an annual gathering initiated by the North Norwegian Art Centre.

The program will initially run the duration of three years, with annual announcements for open positions.

Who may apply?

Artists that have graduated in the last three years, and who live and work in Norway are eligible to apply. The program is only open for artists from the field of visual arts.

The application must include:

  • An application letter outlining the applicant’s motivation for participating in the arrangement, what you expect to gain from the program (must not exceed 4000 characters including spacing)
  • A description of artistic practice and interests, and a relevant CV (must not exceed 4000 characters including spacing)
  • Relevant image material that documents ones artistic practice (max 8 photos with image captions, film and sound files should be attached as links in the application form)

Submit the application using NNKS’ electronic application portal at old.nnks.no Create user account and log in below. (If you already have an account at NNKS you do not have to create a new one.)

The application deadline: August 30th 2018

The programme is supported by Talent Norge and Sparebank 1 Nord-Norge’s Cultural Business Development Foundation.

Photo: Ananda Serné, Echoists of the Takase River, video still, 2016. Serné is a participant in the mentor programme.

Logg inn med passord og brukernavn du har fått fra NNKS.
Hvis du ikke er registrert bruker må du først registrere deg.