Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) skal i løpet av 2020-2022 produsere og presentere en serie kunstprosjekter i Vardø i Finnmark og ønsker forslag fra kunstnere som vil realisere et kunstprosjekt. Inntil to mottakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendt prosjektskisse. Kunstnernes aktivitet i Vardø vil inngå i sammenheng med andre NNKS-prosjekter.

Rammer og organisering
Prosjektet må foregå i Vardø, ha oppstart i 2020 og avsluttes i løpet av 2022. Tematisk gis det ingen begrensninger, men tverrfaglig og utforskende praksis ses på med særskilt interesse. Kunstprosjektet er tenkt som et tidsavgrenset prosjekt og det er et krav at det resulterer i et sluttprodukt. I prosjektskissen bør det fremgå hvorfor prosjektet burde finne sted i Vardø.

Kunstnere/kunstnergrupper som velges ut vil motta produksjonsstøtte på kr 80 000, dette inkluderer honorar kr 20 000 og reisestøtte kr 10 000. (Kunstnerne står fritt til å søke annen finansiering til prosjektet.)
I løpet av våren 2020 arrangerer NNKS en befaring til Vardø med kunstnerne for å gjøre forundersøkelser og møte mulige samarbeidspartnere. NNKS dekker kunstneres kostnader for denne befaringen.

Vardø (nordsamisk; Várggát, kvensk: Vuorea, finsk: Vuoreija)
Vardø har en befolkning på litt over 2000 personer. Byen ligger ved kysten helt nordøst i Norge og er den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en sammenhengende førkrigsbebyggelse. Den er Finnmarks eldste fiskevær og var kjent som pomorhovedstaden, fordi byen på 1800-tallet var et sentrum for handel med Russland. Fra nyere tid finner en her Steilneset minnested, nordisk mesterskap i snøballkasting (del av Yukigassen) og i Vardø har Kystopprøret sin opprinnelse.

Utlysning: Søknadsfrist: 15. mars 2020
Søknaden skal inneholde:
• cv
• prosjektskisse der det bør fremgå hvorfor prosjektet bør finne sted i Vardø
• kostnadsoverslag for prosjektet
• dokumentasjon / illustrasjoner som er relevante for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til evt. video-, lydfiler og nettsider
* dokumentasjon fra tidligere gjennomførte relevante prosjekt

Søknad og all dokumentasjon skal leveres som en samlet PDF.
Sendes til post@nnks.no merket “Søknad kunstprosjekt Vardø” i emnefeltet.
Svar på søknaden kan forventes i uke 14.

NNKS forplikter seg ikke til å velge noen av de innsendte prosjektskissene.

Bakgrunn: Nordnorsk kunstnersenter har gjennom de to seneste årene produsert og presentert en serie kunstprosjekter på Mo, samt aktualisert kunstens plass på Mo gjennom flere ulike offentlige presentasjoner og møter. Lanseringen av satsingen i Vardø er en etterfølger av dette stedsspesifikke langtidsprosjektet. Mellom 2020 og 2022 fortsetter NNKS et langsiktig engasjement på et utvalgt sted i Nord-Norge, denne gangen med utgangspunkt i Vardø.

Link til tidligere prosjekter i Mo i Rana

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) er et regionalt kunstsenter for hele Nord-Norge. NNKS er lokalisert i Svolvær i Lofoten. Senteret arbeider med galleriutstillinger, gjesteateliervirksomhet og offentlige kunstprosjekter. NNKS driver også Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF). NNKS som er grunnlagt og eid av regionale kunstnerorganisasjoner har eksistert siden 1979.